Årsmelding 2015 m.m.

Årsmelding i VIS – Vanvikan i Sentrum for 2015

Styret har i 2015 bestått av:

Leder:                          Rigmor Halsli
Nestleder:                  Raymond Balstad
Styremedlemmer:   Dag Jøran Ness, Erlend Lund, Trond Damhaug
Varamedlem:            Eva Våbenø, Grete Saus

Styret har hatt 13 styremøter. Begge varamedlemmer blir kalt inn til alle styremøter og det har vært veldig godt oppmøte på alle møter.

80 personlige medlemmer tilsammen
62 stk voksne medlemmer
18 stk medlemmer under 16 år
2 stk lag og foreninger

Hovedsakene styret har tatt opp i 2015:

 • Parkeringsplass Arnfjæra/Menighetshuset.
  For å hindre farlige situasjoner ved parkering langs fylkesveien ved besøk i Arnfjæra har vi planer om å få opparbeidet en parkeringsplass ved krysset opp mot Menighetshuset. Denne plassen vil også kunne gi verdifull parkeringsplasser ved arrangement i Menighetshuset, noe som pr i dag kan gi farlige situasjoner. Vi har ordnet med avtaler med grunneierne slik at vi kan starte med opparbeidingen når plan og midler er ordnet.
  VIS bidrag er dugnadsinnsats og vi har bedt Leksvik kommunen om å bidra mest på den økonomiske siden. Menighetshuset kunne også bidra med noe, samt at VIS har søk om midler eksternt. Brøyting bør kunne ordnes med en privat avtale der kommunen kan ta regninga.
 • Tomter i Vanvikan. Vi ba inn grunneiere til møte der hver enkelt pekte ut de områder de kunne tenke seg å regulere til tomter. Dette ble så satt inn på kart og laget sammen til en Power Point. Rigmor var hos Næringskomiteen og viste resultatet og ga over kart m.m. for at de kunne dra saken videre i rett fora. Det ser ut som om vårt opplegg er tatt med inn i arbeidet med arealplandelen.
 • Hold Norge Rent 2015, VIS fikk 2000 kr fra Innherred Renovasjon for jobben. Vi tok for oss Arnfjæra og speideren en annen fjære. Vi kjøpte hansker, sekker. Lite søppel og to fine dager.
 • Hjemmeside. Vanvikan er en godt bevart hemmelighet. Vi har fått laget ferdig en logo og en hjemmeside som ble operativ rett før jul 2015. Denne siden håper vi kan bli en infosentral for bygda og hva som skjer. Og selvsagt også være et kanal der utenbygdes folk kan innhente opplysninger om hva som finnes i området. Derfor er det viktig at bygdas folk begynner å bruke oss for info for sine arrangement m.m.
 • Fiber i Vanvikan. VIS ble forespurt om vi kunne være hovedgruppe når man skulle gå rundt for å spørre om folk var interessert. Vi hadde styremøte på saken og bestemte oss for å ikke stå som hovedaktør, men heller hjelpe til med informasjon m.m. Det ble Vanvikan Fibergruppe som tok tak og gikk fra hus til hus og skrev intensjonsavtale med godt over 100 husstander, en kjempejobb 
 • Crossenter blir Vi har jobbet en del med Aktivitetssenteret og ting tar tid. Det er mye som bør på plass, men vi har fortsatt stor tro på at dette kan bli realitet. Det må dannes en gruppe som skal jobbe bredt og aktivt med saken. Hvilke aktiviteter som det kan startes med, framtidsplaner m.m.
 • Arnfjæra. Vi har i flere omganger prøvd å få ordnet opp i kloakken som renner ut i den stikkrenna som kommer fram under Riksveien, uten å lykkes. Vi har fått klar beskjed fra NVE at ingen bekker/løp kan legges i rør eller endre på trase. I 2016 tar vi allikevel å ordner med sti og opplegg på stranda, og tar tak i problematikken med kloakk etterpå.
 • Vi har holdt et blikk på AtB for å følge med på deres «Sprell», noe vi gjør sammen med trafikantforeningen. Har skrevet brev ang forslag om elektrifisering med fare for færre avganger. Det er fortsatt press for å få færre avganger da det påpekes at det er for få som reiser på enkelte avganger. VIS må fortsatt følge med og stille spørsmål når det er nødvendig
 • Familiedag – planlegging og arrangement på dagen. Nok et godt gjennomført og godt besøkt arrangement. Mange stander/boder med lag og foreninger, samt alle partier i valginnspurten. Bra overskudd før støtte fra kommunen.
 • Juletretenning: i 2015 forsøkte VIS å lage litt mer rundt juletretenninga. Hengte opp plakater, lagde oppgaveløype med oppgaver til barna med trekking av premier gitt av butikker m.m. Fikk halmballer fra Seter og satte opp partytelt med baller, lys og pledd. Aud Rømma spilte litt. Raymond hadde med bålpanne og litt ved. Mange som kom og deltok. Dette er nok noe vil kommer til å jobbe med videre.
 • Vanvikan Sentrum: framtid, muligheter, utfordringer. VIS har brukt litt tid på å se på ideer og muligheter for sentrum og området rundt. Hvor bør veksten skje, på havna eller oppe ved Rørvikkrysset. Klarer vi å dra folk ned fra krysset for å dra nytte av utenbygdes handlende?
  Felles for begge mulighetene er at butikker og næringer bør kunne dra nytte av hverandre og aller helst være under samme tak. På havna bør det bygges opp rundt hurtigbåtens anløp for å kunne nå/gi reisende med de tilbudene som måtte finnes. Hvis veksten skjer på Rørvikkrysset bør det bygges slik at det blir et felles handleområde som forenkler det for de handlende.
  Og med det eneste stedet der det blir et «Senter» nær Ei time til byen veien før Åfjord, bør det da søkes om et Vinmonopol i Vanvikan?
 • Hurtigbåtkai – mange ønsker større hurtigbåthavn som kan ta imot alle typer hurtigbåter uansett størrelse. Vanvikan Båtforening ser på muligheten for en utvidelse av antall båtplasser i forbindelse med utbygging av et havneanlegg med større hurtigbåthavn. VIS har prøvd å være en pådriver ovenfor kommune, fylke m.m. i denne saken. Dette da en større båthavn er viktig når det gjelder økt bosetning og en VG Skole.
 • Trafikksikkerhet – gangvei, lys. Vi har prøvd å sette søkelyset på disse to viktige punktene og kommer til å jobbe med dette videre. Det er nå opprettet et trafikksikkerhetsgruppe i kommunen som vi kommer til å jobbe opp imot framover.
  • Området rundt skolen med mye trafikk til Vanvikanhallen. Dette er satt på dagsorden i kommunen og har vel fått 1. prioritet.
  • Videreføring av gangvei fra Ratvikdalen til Rørvikkrysset: Det er ferdig tegnet, men det er ikke satt av midler i fylket til dette.
  • Området rundt Menighetshuset er ikke bra, med mye trafikk og mange barn som må gå der for å komme til skolen. Lite lys og uoversiktlig og en veldig bratt gangvei som ikke er direkte universell utformet.
  • Nyveien ved Høglia er blitt vanskeligere å krysse. Vi har foreslått å ta vekk noe autovern rett ovenfor veien ned til Balstad for å få en kortest mulig kryssing. I stedet for at man må gå langs autovernet et stykke. Men dette ble avslått da det var for dyrt.
   Et forslag for å få til en trygg trase for gående på sin rundtur er å gå sammen med Vanvik IL og grunneier om oppgradering av lysløypetraseen fra Balstadkrysset og ned til Skavvelmyra. Slik kan gående slippe å ut på fylkesveien, da men kan gå videre på baksiden av leveggen og ned mot Rørvikkrysset.
 • VIS sendt innspill sammen med flere til LK om Stranda Fjordsenters reguleringsplan. Har også hatt kontakt med og sendt mailer til Sør Trøndelag Fylkes Samferdselsplan for Fosen, samt om bedre adkomst for levering av personer og gods til hurtigbåten på bysiden.

VIS takker for engasjementet og støtte som VIS har fått i 2015.

Mvh
Styret i VIS

Regnskap og budsjett

Enkelt oppsett regnskap 2015

Åpne linken over så ser du regnskapet for 2015. Årets regnskapsmessige overskudd var på 8445,41 kroner

Budsjett 2016 for VIS

Åpne denne linken over så får du sett budsjettet. VIS har mange prosjekt og budsjettet er på hele 132.600 kroner. Inn og se hva VIS skal gjennomføre i 2016.